خانه / مردم شناسی / ورودسادات به سرزمین ایران وخطه لرستان

ورودسادات به سرزمین ایران وخطه لرستان

این روزهاسوال ها وپاسخ های غیرتخصصی وگاه همراه باسوء نیت به موضوع هجرت سادات به ایران داده میشودکه شبهه آفرین است این مطلب بصورت چکیده پاسخی به این شک وتردیدهاست واژه سیدبدون پسوندسیدعلوی یاموسوی وطباطبایی تنها به معنی آقاوبزرگ زاده است پیامبردرحدیثی معتبرمیگویدمن ازعربم اماعرب ازمن نیست ودرحدیث مشهورکسا تنها حضرت فاطمه ع امام حسین وامام حسن ع وحضرت علی ع ووجودمبارک پیامبرص راصاحب ذریه وتبارخودمیداندکه مشهوربه پنج تن آل عباست نه هرسیدی ازقریش وهاشم ودودمان های اعراب آنزمان ازذریه پیامبرندودرقرآن به صراحت گفته شده هیچ تیره وطایفه ای برتری به دیگری نداردمگربه پرهیزگاری ورعایت تقوا وامادربحث علم انساب خودتخصصی است که درایران فقط درقرن اخیرافرادانگشت شماری همچون آیت الله مرعشی به آن تسلط داشته اند ودرقرون گذشته تنهاشخصیت های همچون ضامن ابن شدقم مولف ومورخ کتاب ارزشمندتحفه الازهار به وروددسته های مختلف اولادایمه معصومین ع به ایران پرداخته است واین نسخه خطی منحصربه فردتوسط میراث مکتوب منتشر شده است،لذا بخوبی هرمورخ زبده ای میداندورود سادات واولادامام موسی کاظم ع مشهوربه سادات موسوی یا جزایری وغیره نزدیک به دوقرن بافتح ایران توسط اعراب فاصله داردوورود سادات منتسب به امام موسی کاظم ع و شخصیت های همچون احمدابن موسی ع شاه چراغ در شیرازتاریخ ورودوشهادت وحتی یافتن پیکرمطهراودربسیاری ازکتاب هاهمچون شب های پیشاوراثرسلطان العلما شیرازی به دقت بیان شده است وامادرلرستان باتوجه به اسنادوکتب معتبرسیدعلی جدسادات آهوقلندری که هفت فررندبه نام طاهر،شاهرخ، قاسم ،مرتصی ، نادر،خلف وشینشاه داشته ومدفون درگنبدی درملک طایی است ،، وسیدمحمداحمدابن رضی الدین واقع درگنبدحیات الغیب وپیرشمس الدین یاسیدشمس الدین دربخش چگنی یاشاه محمددرطرهان که تبارشان به عبداله ومحمدعابد فرزندان امام موسی کاظم میرسدوهمراه بابستگان ویاران امام رضاع درپاسخ نامه امام مبنی برپوچ بودن وعده های توخالی مامون راهی ایران میشوند یعنی حدوددوقرن باحمله اعراب فاصله دارد وآنگونه که درکتب تاریخی شیعه آمده سادات علوی مدینه ازطریق. راههای مختلف ازجمله کوت وعماره وغیره واردایران شده تا راه خراسان راپی گرفته وامام رضا ع رابه مدینه برگردانندولی درحدودساوه خبرشهادت اوراشنیده ومامون دستورداده که عوامل او مانع خروج آنان ازایران وآگاهی ازخبرشهادت امام رضاع وناآرامی دردیگرقلمروهای حکومت عباسی شوندلذا سادات وبستگان امام رضاع تصمیم گرفته به چندگروه تقسیم شده وسه نقطه مهم طبرستان مازندران فعلی، فارس شیرازوکوههای زاگرس بخاطرداشتن نقاط صعب العبورکه کمترکسی می توانست به آن دسترسی پیداکند رادرپی گرفته وپنهان میشوندسیدعلی به میان کوه منطقه طایی مشهوربه دره سید رفته وشیوه قلندری وزهدوورع راپی گرفته وبه درخواست باباخلیل اطروش که امروزه هم گنبدوبارگاهی برافراشته داردبا دختری به نام بی بی گنجان دخترباباویس ایلامی ازطایفه رشنوازدواج میکندوسادات موسوی خرم آبادوحومه محصول این ازدواج هستندکه درکتب تاریخی استادحمیدیزدپناه وپرفسورامان الهی وکتاب سادات آهوقلندری اثرعالم ربانی حاج سیدمجید سیف السادات چاپ دوم آمده است لذا آن حمله اعراب باورودسادات علوی قریب دویست سال اختلاف زمانی دارد ونقش سادات دراحیا شعایردینی درایران زمین بی نظیربوده است همین بس درشهریور ۱۳۹۷خورشیدی موبدبزرگ زرتشیان یزددرایام عاشورادرقلعه فلک الافلاک حضورداشت درگفتگورسانه ای گفت هرسال درهرکجاباشم درمراسم عاشوراشرکت میکنم چون امام حسین ع همسرشهربانو ایرانی دامادماست. وشهربانوزیارتگاه زرتشتیان ومسلمانان درشرق تهران است. بنابه اثرگرانقدراستادشهید مطهری درخدمات متقابل اسلام وایران نقش اسلام درگسترش تمدن ایران بی نظیر بوده است اگرسادات وحماسه قیام آنان درطول تاریخ نبوداشخاص برجسته جهان ازآنان یادنمی کردندمهاتما گاندی رهبرانقلاب هند درسخنانی میگوید انقلاب هندراازقیام عاشوراالهام گرفتم ودکترعبدالحسین زرین کوب بارهاگفته است پژوهشگران تاریخ هیچوقت تاریخ ۲۵۰۰ سال رابر تاریخ۱۴۰۰ سال هجری برترندانیم وهمانطورعکس آن وامادرصدسال اخیرنقش همین تبارسیادت درانقلاب مشروطه همچون سیدعبدالله بهبهانی وسیدمحمدصادق طباطبایی تاسیدحسن مدرس وتاقیام ملت ایران به رهبری امام خمینی درکنارسایر مبارزین وروشنفگران ایرانی دراسنادبی شمارساواک. به چشم میخورد،ازسویی وجودچهره های علمی همچون پرفسورسیدمحمودحسابی ودیگردانشمندان ایرانی افتخارایران هستتد ومتاسفانه تحریفگران تاریخ این روزها بجای تنویرافکارروشنفکری به تحریف تاریخ ورودسادات وبنیان گذاری مذهب شیعه افتادندکه ازاین کج راهه تاریخی به جای نخواهندرسیدوپایان دنیا به رنگ ونژادوچهره نیست وبشارت الهی است که سرانجام
جهان به پرهیزگاری ونیک اندیشی است العاقبه للمتقین

 

به قلم سیدمحمدسیف زاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *