خانه / گنجینه کتاب

گنجینه کتاب

خاطرات روحانیت لرستان در کتاب «علما در روشنای تاریخ»

pic_show

کتاب «علما در روشنای تاریخ» با موضوع خاطرات روحانیت لرستان از روزگار قاجار تا ظهور انقلاب اسلامی ایران با قلم سیدمحمد سیف زاده به همت انتشارات سیفا منتشر شده است.   خطه لرستان از دیرباز تا کنون سرزمین پرورش مردان و زنان با ایمانی بوده است که به گفته امام …

ادامه مطالب ...

کتاب علما درروشنای تاریخ خاطرات واسنادروحانیت لرستان

photo_2017-12-27_18-08-19

  عنوان کتاب علما درروشنای تاریخ خاطرات واسنادروحانیت لرستان ازآغازتاظهورانقلاب اسلامی ایران دریکهزارودویست صفحه چاپ ۱۳۸۹خورشیدی انتشارات سیفابرنده کتاب سال لرستان دربخش تاریخ سال ۱۳۹۰خورشیدی این کتاب جلداول وبخش مهمی اززندگینامه علمای لرستان رادربرداشته است جلددوم نیزدرحال تدوین است پایگاه فرهنگی هنری دانشنامه لرستان https://t.me/daneshnamelorestan

ادامه مطالب ...

کتاب خوزستان و لرستان در عصر ناصری.

0211

📔عنوان کتاب : خوزستان ولرستان درعصرناصری. 🗒موضوع: فرمانهای ناصرالدین شاه ومکاتبات امیرکبیرومیرزاآغاخان نوری بااحتشام الدوله حاکم لرستان وخوزستان 🔹ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران به کوشش منوچهراحتشامی. 🔸تعداد:۱۵۰۰نسخه    

ادامه مطالب ...