خانه / ویژه نامه / چه شخصیتی درلرستان برعلیه قراردادننگین استعماری دارسی سخنرانی کرد

چه شخصیتی درلرستان برعلیه قراردادننگین استعماری دارسی سخنرانی کرد

 

چه شخصیتی درلرستان برعلیه قرارداد
ننگین استعماری دارسی سخنرانی کرد

پژوهش سیدمحمدسیف زاده

خاندان جوادی ازبرجسته ترین خانواده های خرم آبادقدیم، که بیشترین چهره فرهنگی اجتماعی را داشته اند. شادروانان حاج علی وحاج صادق ازمالکین بزرگ فرزند حاج شیخ باقروازتبارشیخ صفر،فرزندحاج جوادفرزندابراهیم ازتجارمهم بوده اند. ازاین دودمان حاج یدالله وحاج فضل الله جوادی ازفعالان مذهبی اجتماعی،وحاج نورالله عضوهیات نظارت برانتخابات مجلس شورای ملی در خرم آبادرابایدیادکرد. زنده نام ایرج جوادی فرزندمرحوم صادق مدیرپیشرفته ترین سینمای غرب کشورسینما رنگین کمان که درتوسعه هنروفرهنگ این خطه نقش بسزایی داشت.زنده یاد جوادجوادی فرزندمرحوم توکل ازمبارزین دوران پهلوی ومولف ومحقق، که آثارماندگاربه یادگارگذاشته است. امامشهورترین شخصیت این خاندان که عکس ایشان زیبنده این مطلب است زنده یادحاج صادق جوادی متولد۱۲۵۷خورشیدی سخنور، ادیب ونویسنده، دانش آموخته مدرسه علمیه، عمده تجار ورییس انجمن شهروکمیسیون بلدیه ، زمانی که روزنامه خوانی دراین دیار اندک بود ازکلکته هند برای اوروزنامه حبل المتین می آمد. اودرسال ۱۳۱۱برعلیه قرارداددارسی واستعمارانگلیس درخرم آبادسخنرانی کردوازحفظ قانون مشروطیت دفاع نمودـموقوفات بسیاری ازاودرکشوربه یادگارمانده است.

شادروان حاج صادق جوادی بنابه اقوال معمرین نخستین چراغ روشنایی راکه به خرم آبادآوردهرشب یکی ازمحله هابه دیدن این پرتونورجدیدمیرفتند دراواخرقاجارزمانی که بازرگان عمده به خرم آبادمی آمدندتنهاکسی بودکه توانایی مالی داشت این برات ها راپرداخت کندزیباترین عمارت درب دلکان درکوچه ای مشهوربه جوادی ها متعلق به اوبود.حتی پس ازورودچای به ایران دردوران قاجارنخستین تاجری بودکه صندوق های چای رابه بازارخرم آبادواردساخت وشبی درمنزل خودمعاریف شهررابه صرف شام وچای هندی دعوت کرد.مهم ترین کلکسیون اشیامنحصربه فردایرانی فرنگی درعمارت اوجای داشت هم بودکه دربرپایی دارالتربیه نخستین مدرسه عشایری شبانه روزی همت عالی گمارد. مادرمشهدی صادق وکربلایی علی بانوی محترمه کربلایی خدیجه مالک املاک وباغات بسیاری درجنوب غربی خرم آبادبوده که امروزبنچاق آنها به همین نام شناخته میشود .و همسر ایشان زنی نیکوخصال بنام کشورفرزندمرحومه فاطمه کمالوندازخاندان معتبرکمالوندست که درسال ۱۳۷۵خورشیدی درگفتگوی که باحاج فضل الله جوادی داشته به آرامستان خضرخرم آبادمراجعه ودربهشت هشتم، درجوار قبرشادروان نورالله جوادی ومرحوم محمدرضاسیدین مزار آن مرحومه  قرارگرفته بود روح این خاندان قدیمی دیارمان موردرحمت واسع الهی بادحشمت الله جوادی فرزندمشهدی صادق نخستین تحصیل کرده کالج زبان های خارجه تهران مسلط برپنج زبان بین المللی جهان، بودبرجسته ترین واولین مترجم زبان های بین المللی خرم آبادی تباربود. درسال قحطی جنگ جهانی دوم اووپدرش درب انبارهای آذوقه راازسرصدق وصفاوانسان دوستی به روی مردم گشودند. مدرنترین کمباین هاوادوات وماشین آلات رادردوران رضاخان به خرم آبادپس ازورودماشین آلات نطامی واردساختند. خاندان جوادی باخریدباغچه شیرازی هازمین مسجدتوسلی رادراختیارفامیل خودمرحوم حاج محمدصالح توسلی قرارداده تاایشان بتواندمسجدی تاریخی باستون های مدوراستادابوالقاسم شیرازی راماندگارساخته که تابه امروزباهمیاری وهمفکری مومنان این شهرهمچنان برقراروثبت میراث فرهنگی گشته است.  خاندان جوادی اززمره نخستین خرم آبادی های بودندکه به جهانگردی پرداخته وبه روایت اسنادوعکس هاراهی پاریس ولندن کشورهای اروپایی شدندوتحصیلات ودانش روزرافراگرفتند.

حاج صادق جوادی ادیب، سخنوروتاجربرجسته ورییس انجمن شهرخرم آباددوران پهلوی اول

شادروان آقای حشمت الله جوادی نخستین خرم آبادی تباری که به پنج زبان دنیاتسلط داشت وتحصیل کرده کالج زبان های بین المللی تهران ومدیرعامل شرکت بین المللی درخوزستان بود

زنده یادحشمت الله جوادی

شادروان حشمت جوادی درمسافرت به لندن ۱۳۳۲خورشیدی

حاج صادق و فرزندش توکل جوادی اواخر قاجار

بنابه گفته دکترحمیدعیدی درکتاب یادگارعمرمرحوم حاج صادق جوادی ازرجال روشن وآگاه به وضع اجتماعی سیاسی کشوربودومردم اوراروشنفکرمیدانستندوی درجریان مشروطه طرفدارمشروطه بود به تهران رفته وباطرفداران مشروطه تماس گرفت واعلام همبستگی نمودواولین کسی بودکه اشتراک روزنامه داشت ذوق ادبی وشعری خوبی داشت.اشعارعرفانی رادوست میداشت مخصوصامثنوی مولوی را تک بیت های ازایشان درنزدافرادبه یادگارمانده است یک نمونه ازتک بیت سروده ایشان.

دل و دینم به تو مشغول تواندر دل من دل من جای تو جای تواندر دل من

 

این مطلب هم بخون

سرقت بخش های ازمستندگذری برموسیقی لرستان توسط شبکه بی بی سی

درزمانی که کمترکسی جرات نام بردن ازموسیقی راداشت باهمت جمعی ازیاران همدل بزرگان موسیقی لرستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *